PV
Privacyverklaring
Bètha architecten , gevestigd aan de Lageweg 50, 9251 JX te Burgum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Definities: privacybeleid: dit privacybeleid gebruiker: iedere gebruiker van de diensten van Bètha architecten verantwoordelijke: Bètha architecten Lageweg 50 9251 JX Burgum +31 (0)511 84 37 44 info@betha.nl https://www.betha.nl KvK nr. 57 69 40 79 Artikel 1 Persoonsgegevens die worden verwerkt 1. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Bètha architecten de persoonsgegevens van haar gebruiker in algemene zin verwerkt. 2. De persoonsgegevens die door Bètha architecten worden verwerkt zijn onder andere:–Voor- en achternaam– E- mailadres– Telefoonnummer– En andere persoonsgegevens die door de gebruiker schriftelijk aan Bètha architecten worden verstrekt. Artikel 2 Verzameling en gebruik van persoonsgegevens 1. Bètha architecten verzamelt persoonsgegevens van een gebruiker wanneer de gebruiker deze persoonsgegevens aan Bètha architecten heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door telefonisch contact op te nemen met Bètha architecten of via de mail 2. Bètha architecten gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de gebruiker de persoonsgegevens aan het kantoor heeft verstrekt. Dit kan zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is. Artikel 3 Delen van persoongegevens met derden Bètha architecten verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Artikel 4 Verwijzingen naar andere websites Het kan zijn dat de website links bevat naar andere websites. Bètha architecten is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving van deze andere websites. Artikel 5 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 1. Een gebruiker heeft recht om de eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft deze het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens gebruiker door Bètha architecten en heeft gebruiker het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat de desbetreffende gebruiker een verzoek bij Bètha architecten kan indienen op de persoonsgegevens die Bètha architecten van gebruiker beschikt in een computerbestand naar gebruiker of een ander door gebruiker genoemde organisatie te sturen. 2. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging, een verzoek tot intrekking van toestemming of een bezwaar kan een gebruiker sturen naar info@betha.nl 3. Bètha architecten zal zich inspannen om binnen 4 weken te reageren op een verzoek van een gebruiker tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, verplaatsing en afscherming van de persoonsgegevens die betrekking hebben op de gebruiker. 4. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door een gebruiker is gedaan, vraagt Bètha architecten eerst om een kopie van uw identiteitsbewijs. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 5. Voorts wijst Bètha architecten een gebruiker erop dat deze de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Klik hier voor het contact met de Autoriteit Persoonsgegevens. Artikel 6 Hoe lang de persoonsgegevens worden bewaard Bètha architecten bewaart persoonsgegevens gebruiker niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, tenzij Bètha architecten op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren. Artikel 7 Hoe de persoonsgegevens worden beveiligd Bètha architecten neemt de bescherming van gegevens gebruiker serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als gebruiker de indruk heeft dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@betha.nl Artikel 8 Wijzigingen in de Privacyverklaring Bètha architecten behoudt zich het recht voor de privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Privacyverklaring adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 01 januari 2021. Artikel 9 Het toepasselijk recht Op eventuele geschillen die voortvloeien uit deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen gebruiker en Bètha architecten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.
- - -
PV
Privacyverklaring
Bètha architecten , gevestigd aan de Lageweg 50, 9251 JX te Burgum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Definities: privacybeleid: dit privacybeleid gebruiker: iedere gebruiker van de diensten van Bètha architecten verantwoordelijke: Bètha architecten Lageweg 50 9251 JX Burgum +31 (0)511 84 37 44 info@betha.nl https://www.betha.nl KvK nr. 57 69 40 79 Artikel 1 Persoonsgegevens die worden verwerkt 1. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Bètha architecten de persoonsgegevens van haar gebruiker in algemene zin verwerkt. 2. De persoonsgegevens die door Bètha architecten worden verwerkt zijn onder andere:–Voor- en achternaam– E-mailadres– Telefoonnummer– En andere persoonsgegevens die door de gebruiker schriftelijk aan Bètha architecten worden verstrekt. Artikel 2 Verzameling en gebruik van persoonsgegevens 1. Bètha architecten verzamelt persoonsgegevens van een gebruiker wanneer de gebruiker deze persoonsgegevens aan Bètha architecten heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door telefonisch contact op te nemen met Bètha architecten of via de mail 2. Bètha architecten gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de gebruiker de persoonsgegevens aan het kantoor heeft verstrekt. Dit kan zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is. Artikel 3 Delen van persoongegevens met derden Bètha architecten verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Artikel 4 Verwijzingen naar andere websites Het kan zijn dat de website links bevat naar andere websites. Bètha architecten is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving van deze andere websites. Artikel 5 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 1. Een gebruiker heeft recht om de eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft deze het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens gebruiker door Bètha architecten en heeft gebruiker het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat de desbetreffende gebruiker een verzoek bij Bètha architecten kan indienen op de persoonsgegevens die Bètha architecten van gebruiker beschikt in een computerbestand naar gebruiker of een ander door gebruiker genoemde organisatie te sturen. 2. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging, een verzoek tot intrekking van toestemming of een bezwaar kan een gebruiker sturen naar info@betha.nl 3. Bètha architecten zal zich inspannen om binnen 4 weken te reageren op een verzoek van een gebruiker tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, verplaatsing en afscherming van de persoonsgegevens die betrekking hebben op de gebruiker. 4. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door een gebruiker is gedaan, vraagt Bètha architecten eerst om een kopie van uw identiteitsbewijs. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 5. Voorts wijst Bètha architecten een gebruiker erop dat deze de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Klik hier voor het contact met de Autoriteit Persoonsgegevens. Artikel 6 Hoe lang de persoonsgegevens worden bewaard Bètha architecten bewaart persoonsgegevens gebruiker niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, tenzij Bètha architecten op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren. Artikel 7 Hoe de persoonsgegevens worden beveiligd Bètha architecten neemt de bescherming van gegevens gebruiker serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als gebruiker de indruk heeft dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@betha.nl Artikel 8 Wijzigingen in de Privacyverklaring Bètha architecten behoudt zich het recht voor de privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Privacyverklaring adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 01 januari 2021. Artikel 9 Het toepasselijk recht Op eventuele geschillen die voortvloeien uit deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen gebruiker en Bètha architecten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord- Nederland, locatie Leeuwarden.
- - -